رشد متعادل
56 بازدید
تاریخ ارائه : 2/15/2014 11:18:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

بهترین رشد، رشد موزون، هماهنگ و همه جانبه است. رشد کاریکاتوری بدترین رشد انسان است.

منزل مدعی عرفانی رفتم. دیدم نشسته بود و پدرش برای ما غذا می‌آورد. این رشد یک جانبه است. این عرفان هم کاذب است.

قهرمان ورزشی را دیدم که پدرش برف را از پشت بام میروفید و او در اتاق تلویزیون تماشا می‌کرد. این رشد یک جانبه است.

انسان سالم از نظر اسلامی انسان متعادل است. انسانی که در همه ابعاد رشد کرده است.